Wesele królewskiego Syna – Mt 22:2-14 | Dennis Bryan
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Mt 22:2-14
Ps 110:1
Ps 45:6-7
Iz 9:6
Mt 3:17
Łk 9:35
2P 1:19
Flp 2:6-9
Łk 14:12-24
Rz 10:14-15
Ga 1:8-9
1J 4
J 3:16
Rdz 7:1
Iz 1:18
Iz 55:1
Prz 8:17