Wspomnijcie żonę Lota – Łk 17:32 – Bolesław GiertlerWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Łk 17:26-33
2P 2:7-8
Rdz 19:1-3,15-17
1Sm 15:23a
Ps 2:1
Rdz 13:10
1J 2:16
Rdz 15:13-16
Dz 12:22
Dn 5:30
2Kor 6:17
Łk 9:62
Hbr 6:4-6
2P 2:20-21
1Kor 10:22
Rz 2:4
Hbr 2:3
Hbr 12:1-2
Flp 13-14