Wprowadzenie do Drugiego Listu do Tesaloniczan – 2Tes 1:1-12 | Daniel Krowarsch
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
2Tes 3:14
2Tes 1:1-2
Kol 1:18
Rz 8:28
Hbr 9:27
Rz 5:1-2
2Tes 1:3-4
1Tes 3:4
2Kor 8:1-2
Ga 5:22
2Tes 1:4-7
Mt 5:10
Rz 8:18
Jk 1:2-4
1P 5:10
Pwt 32:35
Rz 12:19-21
1Tes 5:15
Flp 3:21
Obj 21:3-4
2Tm 4:6-8
2Tes 1:6-10
Łk 4:18-19
Iz 61:1-2
Iz 13:11
2Tes 2:3
1Tes 4:16-17
2Tes 1:8
Mt 25:31-32,46
Obj 20:11-13
1J 2:2
J 14:6
J 3:18-19
2Tes 1:11-12
Kol 1:10