Odstępstwo od wiary w Kościele – Jud 1:4-25 – Ludwik MargielaWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
J 20:30-31
J 21:25
Jud 1:1-25
2Tm 3:5
1 2:1
1Tm 2:5
Jk 1:14-16
Hbr 1:14
Rz 1:26-27
Iz 57:20-21
Dz 2:42
Rz 12:2