„I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.”

Dzieje Apostolskie 2:42

 

Jako Wolni Chrześcijanie wyznajemy, że:

  • podstawą naszej wiary jest jedynie Pismo Święte (sola scriptura)

  • nasze zbawienie jest wyłącznie z łaski (sola gratia)

  • zbawienie osiągane jest wyłącznie przez wiarę (sola fidae).

   

  Zasady wiary wyznawane przez członków Kościoła Wolnych Chrześcijan w swym zarysie ujęte są w następujących 10 punktach:

  1. Biblia: wierzymy, że Biblia składa się z 39 kanonicznych ksiąg Starego Testamentu i 27 kanonicznych ksiąg Nowego Testamentu. Jest Słowem Bożym i jako Pismo Święte jest przez Boga natchnione, nieomylne i stanowi pełne objawienie oraz najwyższy autorytet w sprawach wiary i życia chrześcijanina.
  2. Bóg: wierzymy w jedynego Boga, Stworzyciela wszechświata, Wiekuistego i Wszechmogącego, jako naszego Ojca, który jest w niebie.
  3. Syn Boży: wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa – jedynego Syna Bożego, Zbawiciela i Pośrednika, narodzonego według ciała z dziewicy Marii, – w Jego zastępczą śmierć na krzyżu za grzechy świata, – w Jego zmartwychwstanie w ciele i wniebowstąpienie, – w Jego powtórne przyjście.
  4. Duch Święty: wierzymy, że Duch Święty jest osobą boską pochodzącą od Ojca i Syna, wiekuiście współistniejącą z Ojcem i Synem. Został dany Kościołowi jako Orędownik, mieszka w Kościele i w każdym jego członku i każdemu odrodzonemu człowiekowi daje dary duchowe według swojej woli.
  5. Czasy ostateczne i wieczność: wierzymy w: – zmartwychwstanie ciała, – pochwycenie wierzących, – powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię i ustanowienie przez Niego Tysiącletniego Królestwa, – wieczne zbawienie i wieczne potępienie.
  6. Chrzest wiary: wierzymy, że jest wolą Pana Jezusa Chrystusa, aby odrodzony chrześcijanin, który stał się Jego naśladowcą, został w wieku świadomym ochrzczony przez zanurzenie w wodzie.
  7. Wieczerza Pańska: wierzymy, że jest wolą Pana Jezusa Chrystusa, aby obchodzić pamiątkę śmierci Pańskiej pod dwiema postaciami: chleba i wina.
  8. Jedność Kościoła: wierzymy, że wszyscy odrodzeni, wierzący w Pana Jezusa Chrystusa są członkami Kościoła, którego głową jest Chrystus. Każdy, kto przyjął przez wiarę Pana Jezusa Chrystusa, przyjął równocześnie Ojca i Ducha Świętego. Każdy nowonarodzony chrześcijanin ma Ducha Świętego jako zadatek i powinien dążyć do życia w Jego pełni.
  9. Zasady życia: każdy wierzący przestrzega zasady powszechnego kapłaństwa i należy do jednego ze Zborów. Członkowie żyją zgodnie z przykazaniem: – miłości Boga i bliźniego, oraz – trwają w nauce apostolskiej, w społeczności z wierzącymi, w łamaniu chleba i w modlitwach.
  10. Stosunek do państwa: członkowie Zborów zgodnie z nauką Nowego Testamentu są lojalnymi obywatelami i starają się o pomyślność swej ziemskiej ojczyzny.
   źródło: www.kwch.org